วิสัยทัศน์    
  โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดีและบุคลากรมีความสุขในการทำงาน  
พันธกิจ    
 

1. ให้บริการด้านสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ                  โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

2. ให้บริการสุขภาพด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย แบบองค์รวมครอบคลุม ด้านการส่งเสริม        ป้องกัน การรักษา และฟื้นฟู แก่ ประชาชน ให้มีสุขภาวะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต

3. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

4. พัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์สมรรถนะ สร้างเสริมขวัญกำลังใจ และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน แก่                บุคลากรให้ทำงานอย่างมีความสุข