ค่านิยม : "THOENG"
 

T : Team work     : ทุกคนในองค์กรมีการร่วมแรงร่วมใจ ทำงานอย่างมีความสุข

H : Holistic care & Patient focus     : เน้นให้การดูแลผู้ป่วยแบบครอบคลุมอย่างเป็นองค์รวม

O : Organization     : มีการบริหาร จัดการอย่างเป็นระบบ

E : Effectiveness     : มีการทำงานโดย มุ่งผลลัพธ์ที่ดี

N : Network     : ส่งเสริมการทำงานอย่างเป็นเครือข่าย และมีการบูรณาการร่วมกัน

G : Good governance     : มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

เข็มมุ่ง/จุดเน้น : ปี 2560

 

1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ โดยการมีส่วนร่วม สหสาขาวิชาชีพ และภาคีเครือข่าย

2. สร้างเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร