รายนามผู้บริหาร

รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทิง

ตั้งแต่ พ.ศ.2516 – ปัจจุบัน

 

นายแพทย์ชูชัย  คูสุวรรณ

นายแพทย์สุภัค  ปิติภากร  

นายแพทย์ชำนาญ  หาญสุทธิเวชกุล 

นายแพทย์ธนา  อังสุวรังษี   

นายแพทย์มงคล  วัชระประภาพงศ์ 

นายแพทย์ศักดิ์ชัย  มรรคอนันตโชติ

นายแพทย์กรัณย์ธร  ธีรานุตร 

นายแพทย์สุชาญ  ปริญญา 

นายแพทย์ศักดิ์ชัย  มรรคอนันตโชติ 

นายแพทย์สุทธิพงษ์  ปาระคะ  

พ.ศ.2516 - 2521

พ.ศ.2521 - 2522

พ.ศ.2522 - 2526

พ.ศ.2526 - 2529

พ.ศ.2529 - 2534

พ.ศ.2534 - 2543

พ.ศ.2543 - 2548

พ.ศ.2549 - 2549

พ.ศ.2549 - 2558

พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน