อัตลักษณ์โรงพยาบาลเทิง
  รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีม    
 

รับผิดชอบ       : บุคลากรทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ยึดหลักการทำงานตามมาตรฐาน                            วิชาชีพ เพื่อให้งานไปสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

ซื่อสัตย์           : บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่                            ตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้ทางราชการ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

 ทำงานเป็นทีม : บุคลากรทุกคนต้องให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อแก่เพื่อนร่วมงานและประชาชนทั่วไป                             ยึดหลักความมีส่วนร่วม เน้นการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคี