ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาลเทิง

          โรงพยาบาลเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F1 (60 เตียง) สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กระทรวงสาธารณสุข เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2482 โดยก่อตั้งเป็นสุขศาลาประจำตำบลเวียง  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  นับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 70 ปี  โดยได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลายครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม

          พุทธศักราช 2482 :  ก่อตั้งเป็นสุขศาลประจำตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยก่อสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว บนพื้นที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิงในปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ 1 คน

          พุทธศักราช 2507 :  ได้รับการยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้นสอง มีเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานอนามัยและผดุงครรภ์ ประจำอยู่ 2 คน

          พุทธศักราช 2515 :   ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ก่อ

สร้างเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง  โดยก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว  บริเวณพื้นที่ข้างสถานีอนามัยชั้นสองเดิม

พุทธศักราช 2516 :  ได้เปิดทำการด้านการรักษาพยาบาลและสาธารณสุข  โดยมีแพทย์หมุนเวียนกันมาให้บริการ

พุทธศักราช 2518  :  มีแพทย์มาประจำเป็นครั้งแรก คือ นายแพทย์ชูชัย  คูสุวรรณ์ 

พุทธศักราช 2519  :  ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง  และได้ทำการเปิดป้าย “โรงพยาบาลเทิง” ขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก  โดยได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาท้องถิ่นและเงินบริจาคจากประชาชนสร้างห้องเอกซเรย์ และห้องผ่าตัดเพิ่มเติม

พุทธศักราช 2523  :  ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารผู้ป่วยในบนที่ดินที่ราชพัสดุ จำนวน 117 ไร่ 27 ตารางวา บ้านตั้งข้าว  ตำบลเวียง  อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเดิม 2 กิโลเมตร เนื่องจากพื้นที่เดิมคับแคบ ไม่เพียงพอสำหรับการขยายพื้นที่ให้บริการ

พุทธศักราช 2525 :  ได้เปิดให้บริการด้านการพยาบาล ส่งเสริม ป้องกันโรคแก่ชาวอำเภอเทิงอย่างเป็นทางการ

พุทธศักราช 2539 :  ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขยายบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และมีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน (ตึกผู้มีพระคุณ) เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง โดยเงินบริจาคจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโน)  และได้ทำการเปิดให้บริการ เมื่อปี พ.ศ. 2541  เพื่อรองรับจำนวนผู้มารับบริการที่เพิ่มขึ้น  พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้สูงขึ้น

พุทธศักราช 2555 :  ได้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน จำนวน 1 หลัง ด้วยงบลงทุน UCจัดสรรระดับจังหวัด 20%  ปี 2551 จำนวน 18,061,571.-บาท ปี 2552 จำนวน 16,474,228.-บาท รวมเป็นเงินจำ นวน 34,535,799.-บาท  และเริ่มเปิดให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน) และอาคารสำนักงาน ปี 2557

ปัจจุบันโรงพยาบาลเทิง ตั้งอยู่เลขที่ 146 หมู่ที่ 20 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57160

โทรศัพท์ 0 5379 5259  โทรสาร 0 5379 5466